Onderwijsaanbod

Het onderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel is gericht op een brede persoonlijke vorming en participatie in de samenleving. Daarnaast bereid het de leerling voor op een passende en duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Het onderwijs wordt geboden vanuit de Kerndoelen VSO zoals die door het Ministerie van Onderwijs voor het VSO zijn vastgesteld. Om ook de overstap naar het vervolgonderwijs (MBO) mogelijk te maken, worden de programma's zo veel mogelijk aangeboden, passend bij het MBO.
Alle leerlingen op Het WERK! krijgen de volgende kerndoelen (vakken) aangeboden:

- Nederlandse taal en communicatie

- Engelse taal

- rekenen en wiskunde

- mens, natuur en techniek

- culturele oriëntatie en creatieve expressie

- bewegen en sport

- voorbereiding op arbeid

Daarnaast besteden we aandacht aan leren leren, leren taken uitvoeren, leren functioneren in sociale situaties en het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

Een uitgebreide omschrijving van de kerndoelen arbeidsmarktgericht vind je op: Ministerie OCW