Extra vakantie leerling

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?
U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan slechts 1 keer per schooljaar en voor een periode van maximaal 10 schooldagen.

Voorwaarden verlof voor vakantie buiten de schoolvakantie
Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen? Dit heet officieel: "beroep op vrijstelling". Uw beroep op vrijstelling moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:
* De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties 
door het beroep van u of uw partner (seizoensgebonden werk of werk
met een piekdrukte tijdens de schoolvakanties);
* Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie;
* Het gaat om een gezinsvakantie van maximaal 10 schooldagen.

Aanvragen verlof voor vakantie buiten de schoolvakantie
Kunt u door uw beroep niet met uw gezin op vakantie tijdens de gewone schoolvakanties? Dan kunt u uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. Dit verlof mag nooit langer duren dan 10 schooldagen. U moet de verlofaanvraag ten minste 8 weken van tevoren indienen bij de directeur van de school. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de leerplichtambtenaar om advies.

Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling
Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.